Rendszerüzenet

Facebook

Twitter

©2018 FOME
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

Hétfőtől - Péntekig

díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsadás

+36 52 87 65 65

info@fogyasztovedok.hu

Facebook

Pénzügyi fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok

Pénzügyi fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (vonatkozó általános szabályok), 2014. március 15 előtt hatályos Ptk: 1959. évi IV. tv.

2013. évi CXXXIX. tv. a Magyar Nemzeti Bankról (MNBtv.)

2013. évi CCXXXVII. tv. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről (Fhtv.)

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.)

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és biztosítási tevékenységről (Bit.)

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (Gfbt.)

2014. évi XXXVIII. tv. A fogyasztói kölcsönöket érintő elszámolás alapjait megtreremtő törvény, az ún. „Kúria tv.”

2014. évi XL. tv. Elszámolási tv.

2014. évi LXXVII. tv. Forintosítás részletszabályai (ún. konverziós tv.”)

2015. évi CXLV. törvény

Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről

2011. évi LXXV. törvény  a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (árfolyamgát)

2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról (Nemzeti Eszközkezelő)

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról (LTP)

2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről (KHR)

2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.)

2015. évi CCXIV. törvény a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

2005. évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (Mpt.)

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (Öpt.)

2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről (Fnyt.)

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)

2008. évi XL VII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

2009. évi LXXXV. tv. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről

2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről (Magáncsőd)

KORMÁNY RENDELETEK

18/1999. (II. 5.) Korm. r. a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről (az új Ptk. hatályba lépése óta nem hatályos!)

83/2010. (III. 25.) Korm. r. a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (THM)

82/2010. (III. 25.). Korm. r. a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről (EBKM)

361/2009. (XII.30.) Korm. r. a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

128/2012. (VI. 26.) Korm. r. a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

153/2009. (VII.23.) Korm. r. a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

16/2016 (II.10.) Korm. r. az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról (CSOK)

17/2016 (II.10.) Korm. r. a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről (CSOK)

154/2009. (VII.23.) Korm. r. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól

125/2009. (VI. 15.) Korm. r.  a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 Korm. r., valamint a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. Korm. r. módosításáról (2014. 09. 05-én hatályát vesztette!)

12/2001. (I. 31.) Korm. r. a lakáscélú állami támogatásokról

282/2001. (XII. 26.) Korm. r. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

222/2000. (XII. 19.) Korm. r. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

281/2001. (XII. 26.) Korm. r. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

252/2000. (XII. 24.) Korm. r. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

47/1997. (III. 12.) Korm. r. a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről

297/2001. (XII. 27.) Korm. r. a pénzváltási tevékenységről

57/2012. (III. 30.) Korm. r.

 a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról (árfolyamgát!)

163/2011. (VIII. 22.) Korm. r. a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről (árfolyamgát!)

EGYÉB RENDELETEK, AJÁNLÁSOK

33/2002. (XI. 16.) PM r. a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról

2014/42-54-55-58. MNB r. Elszámolással kapcsolatos MNB rendeletek

53/2014. (XII. 31.) NGM r.

 az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

20/2009. (X. 9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

 a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

34/2009. (XII. 22.) PM r. A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

18/2009. (VIII. 6.) MNB r. a pénzforgalom lebonyolításáról

56/2014. (XII. 31.) NGM r. a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB r.

 a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

14/2012. (XII. 13.) PSZÁF ajánlás PSZÁF ajánlás a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről